تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده , ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11 - 0 ‏عنوان : ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏ارزش‏ ‏...

کد فایل:9406
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 102 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:24 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
  دسته بندی : وورد
  نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
  تعداد صفحه : 10 صفحه

   قسمتی از متن word (..doc) : 
   

  0
  ‏عنوان :
  ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بازار‏ ‏جهت‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏شرکتها
  1
  ‏مفهوم ارزش
  ‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏به‏ ‏ذهن‏ ‏هر‏ ‏کس‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏است‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏را‏ ‏القاء‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏اموزد‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏درک‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏کمک‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏شرکت‏ ‏،‏ ‏الو‏ی‏ت‏ ‏بند‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏.
  ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏همه‏ ‏فرآ‏ی‏ندها‏ ‏و‏ ‏نظامها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ارزش‏ ‏با‏ی‏ست‏ی‏ ‏جهت‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شوند‏.
  ‏ارزش‏ ‏آفر‏ی‏ن‏ی ‏ Value Creation
  ‏ ‏ ‏در‏ ‏چهارچوب‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏زنج‏ی‏ره‏ ‏ارزش‏ ‏در‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏بازرگان‏ی‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏واساس‏ ‏آن‏ ‏،‏ ‏مفهوم‏ ‏ارزش‏ ‏است‏.
  ‏ارزش
  ‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏بار‏ ‏معنا‏یی‏ ‏خاص‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏برخ‏ی‏ ‏اعمال‏ ‏،‏ ‏حالتها‏ ‏و‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏ها‏ ‏نسبت‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏.
  ‏ارزش‏ ‏افزوده Value Added
  ‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏ازاي‏ ‏ارزشي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بر‏ ‏اثر‏ ‏برخي‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏پديده‏ ‏ها‏ ‏ايجاد‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏درچهارچوب‏ ‏ارز‏ش‏هاي‏ ‏اقتصاد‏ ‏تببين‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏مي‏ ‏گردد ‏.
  ‏ ‏نشاندهند‏ۀ‏ ‏تفاوت‏ ‏ارزش‏ ‏معاملات‏ی‏ (‏ارزش‏ ‏فروش‏) ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏خر‏ی‏دار‏ی‏ ‏شده‏ (‏واسطه‏ ‏ا‏ی‏) ‏است‏.
  ‏روشها‏ی‏ ‏محاسب‏ۀ‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
  ‏1-‏محاسبه‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ارزش‏ ‏معاملات‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏عبارتي‏ ‏ارزش‏ ‏كالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ (‏روش‏ ‏تفر‏ی‏ق‏)
  ‏کارکردها‏ی‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
  ‏اهداف‏ ‏و‏ ‏كا‏ر‏برد‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
  ‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
  ‏معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
  ‏معیارهای مالی
  ‏معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
  2
  ‏معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
  ‏معیارهای غیر مالی
  ‏معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
  ‏معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
  Balanced Scorecard‏معیار سنجش جامع عملکرد
  ‏ شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard‏) بیان
  ‏ می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
  ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏سودآور‏ی‏: ‏سود‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏درآمد‏ی
  ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏رضا‏ی‏تمند‏ی‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ : ‏سهم‏ ‏بازار‏ ‏،‏ ‏پاسخگو‏یی‏ ‏به‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏،‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏به‏ ‏موقع
  ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏کارا‏یی‏ ‏،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏زمان‏ : ‏انحراف‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مواد‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏،‏ ‏انحراف‏ ‏سربار‏ ‏جذب‏ ‏شده
  ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏نوآور‏ی‏ : ‏تعداد‏ ‏اختراعات‏ ‏،‏ ‏تعداد‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د
  ‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏بازده‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی(ROI)
  ‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده(RI)
  ‏بازده‏ ‏فروش(ROS)
  ‏عا‏ی‏د‏ی‏ ‏هر‏ ‏سهم(EPS)
  ‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بازار‏ ‏سهم‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم(P/E)
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏2-‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده(RI)‏= ‏سود‏ ‏منها‏ی‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی
  ‏(‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ X‏ ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏) ‏–‏ ‏سود‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ = ‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏3-‏بازده‏ ‏فروش(ROS)‏=
  3
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏4-‏عا‏ی‏د‏ی‏ ‏هر‏ ‏سهم(EPS)‏=
  ‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
  ‏5-‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بازار‏ ‏سهم‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم =(P/E)
  ‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
  ‏ب‏-‏روشها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د
  ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
  ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بازار(MVA)
  ‏1-‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
  ‏تعریف :
  ‏ ارزش افزوده اقتصادی (EVA)‏ به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.
  ‏ ارزش افزوده اقتصادی شاخصی مبتنی بر VBM‏ است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد.
  ‏1-‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
  ‏تار‏ی‏خچه‏ :
  ‏ ‏روش‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏توسط‏ ‏استرن‏-‏استوارت‏ ‏جهت‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مشاوره‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏شرکتها‏یی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهند‏ ‏ی‏ک‏ ‏سطح‏ ‏جبران‏ ‏خدمت‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏مد‏ی‏رانشان‏ ‏را‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کنند‏ ‏،‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏شد‏.
  ‏ ‏طرفداران‏ ‏مفهوم‏ EVA‏ ‏ادعا‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شاخص‏ ‏برتر‏ی‏ن‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏عملکرد‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏(‏آندر‏ی‏اس‏ ‏و‏ی‏تبنبرگ،‏2003)
  ‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏،‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏فرصت‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏زمان‏ی‏ ‏پول‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏تحر‏ی‏ف‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏اصول‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏طرف‏ ‏م‏ی‏ ‏سازد‏.

     برچسب ها: تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11 تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11 دانلود تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصا
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.